پروانه فعالیت

اعضای هیئت مدیره مؤسسه آفتاب مهر صبا فارس جناب آقای حسن دهقان و سرکار خانم سمیراء سلاحی هستند که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ سمت مدیرعاملی و مدیرمسئولی بر عهده جناب آقای دهقان و از سال ۱۳۹۸ تاکنون بر عهده سرکار خانم سلاحی است.

پروانه فعالیت موسسه آفتاب مهر صبا فارس